Job Opportunity : Digital Strategy - Portfolio Management